08/01/2019

Người Bạn Vàng An Đông

Số 05-07 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

####

08 9917 9686

####

8:30 - 20:00

####

https://www.google.com/maps/place/C%E1%BB%ADa+h%C3%A0ng+Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+B%E1%BA%A1n+V%C3%A0ng/@10.7578993,106.6729583,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752ff25382aaa1:0x1002ef4c00f4bced!8m2!3d10.757894!4d106.675147