16/01/2019

Người Bạn Vàng Nguyễn Đình Chiểu

Số 666 Nguyễn Đình Chiểu, P.03, Quận 03. Hồ Chí Minh.

####

08 9917 9686

####

8:30 - 20:00

####

https://www.google.com/maps/place/C%E1%BB%ADa+h%C3%A0ng+Ng%C6%B0%E1%BB%9Di+B%E1%BA%A1n+V%C3%A0ng/@10.7684391,106.6793104,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x31752f3b5931bb83:0x5e44edbd29285b7!8m2!3d10.7684391!4d106.6804047