Cửa hàng test 1

Cửa Hàng PNJ 19-21 Nguyễn Văn Thoại

#####

19-21 Nguyễn Văn Thoại, P. Châu Phú B, TP. Châu Đốc, An Giang

#####

Mặt hàng kinh doanh: PNJSilver, PNJ Gold

#####

Điện thoại: (0296) 6510 888

#####

Hoạt động: Mở cửa: 09h00; Đóng cửa: 19h30

#####

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1NGa5I3AQhsyad2yNyfMZ_X-6o-OAsp0B" width="640" height="480

 

0899179686