Cửa hàng test 2

Cửa Hàng PNJ 19-21 Nguyễn Văn Thoại 2

#####

19-21 Nguyễn Văn Thoại, P. Châu Phú B, TP. Châu Đốc, An Giang 2

#####

Mặt hàng kinh doanh: PNJSilver, PNJ Gold 2

#####

Điện thoại: (0296) 6510 888 2

#####

Hoạt động: Mở cửa: 09h00; Đóng cửa: 19h30 2

#####

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1NGa5I3AQhsyad2yNyfMZ_X-6o-OAsp0B" width="640" height="480

0899179686