Người Bạn Vàng An Đông

Cửa Hàng Người Bạn Vàng An Đông

#####

Số 05-07 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức, đồng hồ hiệu, túi hiệu, điện thoại, laptop

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 8h30; Đóng cửa: 20h

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3919.7063276957865!2d106.6702352!3d10.7571014!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f0a0d73eb79%3A0xa299c3a17dff086e!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610349139921!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0

0899179686