Người Bạn Vàng Bà Rịa

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Bà Rịa

#####

268a Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 8h30; Đóng cửa: 20h30

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d125566.95762849947!2d107.05906020037175!3d10.424159581993495!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317573e91dbfb9df%3A0xfde7fab0d6ddafa2!2zQ-G6p20gxJHhu5MgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmcgQsOgIFLhu4th!5e0!3m2!1svi!2s!4v1617187144952!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy

0899179686