Người Bạn Vàng Biên Hòa

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Biên Hòa

#####

Số 1393 đường Phạm Văn Thuận, P. Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức, điện thoại, laptop

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 8h30; Đóng cửa: 20h

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3917.0701416311954!2d106.83586981480234!3d10.958074292198381!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3174ddfafb050807%3A0x6ab601304505e2fb!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610425144527!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0

#####

Hoạt động bình thường

0899179686