Người Bạn Vàng Bình Hưng

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Bình Hưng

#####

A27/7, Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức, đồng hồ hiệu, túi hiệu, điện thoại, laptop

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 10h00; Đóng cửa: 19h

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d501727.0575515106!2d106.5844623!3d10.7543074!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752faa16f6720f%3A0x7c24683c73ddcd46!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610425488241!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0

#####

Tạm đóng cửa

0899179686