Người Bạn Vàng Bình Thạnh

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Bình Thạnh

#####

101 - 103 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức, túi xách, đồng hồ, điện thoại, laptop

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 8h30; Đóng cửa: 20h30

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d31353.45788962563!2d106.66253220878234!3d10.7973505076599!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529193e4f14c7%3A0xbbb397e3f8f25ae!2zQ-G6p20gxJHhu5MgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmcgQsOsbmggVGjhuqFuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1617186661468!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy

#####

Tạm đóng cửa

0899179686