Người Bạn Vàng Cần Thơ

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Cần Thơ

#####

Số 209 đường 30/4, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức, điện thoại, laptop

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 8h30; Đóng cửa: 20h

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3928.8914667044896!2d105.77360871479439!3d10.025814392833487!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a089ccdeb7abf9%3A0x1e2e9920074275d!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610425080304!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0

0899179686