Người Bạn Vàng Cao Lãnh

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Cao Lãnh

#####

86 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 8h30; Đóng cửa: 20h30

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3923.5710683215793!2d105.63319231461959!3d10.455571192539757!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a653450ca5c49%3A0x76874f502516738c!2zQ-G6p20gxJHhu5MgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmcgQ2FvIEzDo25o!5e0!3m2!1svi!2s!4v1617188479727!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy

#####

Hoạt động bình thường

0899179686