Người Bạn Vàng Dĩ An

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Dĩ An

#####

230 Nguyễn An Ninh, KP. Bình Minh 2, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 9h30; Đóng cửa: 20h30

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15671.046644079972!2d106.7685031!3d10.9057095!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0xa7072c33f58394d0!2zQ-G6p20gxJHhu5MgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmcgRMSpIEFu!5e0!3m2!1svi!2s!4v1612173554360!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0

#####

Hoạt động bình thường

0899179686