Người Bạn Vàng Hòa Bình

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Hòa Bình

#####

182B-182C Hòa Bình, Phường Hoà Thanh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 9h00; Đóng cửa: 20h

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d62712.43348069906!2d106.59560637910157!3d10.770882999999996!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752fbd0dcb09e3%3A0xc214cdee121bd0a4!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmcgSMOyYSBCw6xuaCwgVMOibiBQaMO6!5e0!3m2!1svi!2s!4v1611290049964!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0

#####

Tạm đóng cửa

0899179686