Người Bạn Vàng Long Xuyên

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Long Xuyên

#####

65 Hai Bà Trưng, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 9h00; Đóng cửa: 19h30

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.5061919040495!2d105.44071551436629!3d10.38131129259037!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a736a874207cf%3A0x32ec2ee8bf62f981!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmcgTG9uZyBYdXnDqm4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1611289024440!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0

0899179686