Người Bạn Vàng Rạch Giá

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Rạch Giá

#####

38 Hoàng Hoa Thám, P. Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 3h30; Đóng cửa: 20h30

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.063124162913!2d105.08129921461558!3d10.011644792843171!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0b3d515c06579%3A0x130c864e0ff2b0e5!2zQ-G6p20gxJHhu5MgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmcgUuG6oWNoIEdpw6E!5e0!3m2!1svi!2s!4v1617188589848!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy

#####

Hoạt động bình thường

0899179686