Người Bạn Vàng Sa Đéc

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Sa Đéc

#####

124 Đại lộ Hùng Vương, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 8h30; Đóng cửa: 20h30

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d251280.59198481307!2d105.46926341394158!3d10.24066283853825!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x310a7f576ddf5385%3A0x9af79fd083617cb2!2zQ-G6p20gxJHhu5MgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmcgU2EgxJDDqWM!5e0!3m2!1svi!2s!4v1617188517049!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy

0899179686