Người Bạn Vàng Tân Định

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Tân Định

#####

Số 292 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức, đồng hồ hiệu, túi hiệu, điện thoại, laptop

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 8h00; Đóng cửa: 20h

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d7838.576678468887!2d106.6862356!3d10.789214!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752fa475dac3ab%3A0x73f0311bd80708f9!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610348770318!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0

0899179686