Người Bạn Vàng Tân Mỹ

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Tân Mỹ

#####

Số 05 Đường Tân Mỹ, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức, đồng hồ hiệu, túi hiệu, điện thoại, laptop

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 9h00; Đóng cửa: 19h

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.9598024270313!2d106.71619931480048!3d10.737581592347922!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752fdafdb32075%3A0x6c053334eea91df6!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610425004863!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0

#####

Tạm đóng cửa

0899179686