Người Bạn Vàng Trường Chinh

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Trường Chinh

#####

Số 304, Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức, đồng hồ hiệu, túi hiệu, điện thoại, laptop

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 8h30; Đóng cửa: 20h

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.1746203993775!2d106.64219671480093!3d10.79793429230691!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317529e1dd32cde7%3A0x2b6d2533b6fce491!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610424691753!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0

0899179686