Người Bạn Vàng Vũng Tàu

Cửa Hàng Người Bạn Vàng Vũng Tàu

#####

 Số 380 Lê Hồng Phong, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu

#####

Sản phẩm nhận cầm: vàng, kim cương, trang sức, điện thoại, laptop

#####

Điện thoại: 08 9917 9686

#####

Hoạt động: Mở cửa: 9h00; Đóng cửa: 20h

#####

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3924.867271786043!2d107.085567614797!3d10.352496292609992!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31756f66accb1495%3A0x83c0d5346c41e6d0!2zQ-G7rWEgaMOgbmcgTmfGsOG7nWkgQuG6oW4gVsOgbmc!5e0!3m2!1svi!2s!4v1610425292624!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0

#####

Hoạt động bình thường

0899179686