Chính sách bảo quản tài sản cầm cố

Tài sản cầm cố của Khách hàng rất quan trọng, Người Bạn Vàng thực hiện chính sách bảo quản như sau:


1. Tại thời điểm cầm cố, sản phẩm được dán tem niêm phong có chữ ký của Khách hàng và tiếp tục được bảo quản trong hộp hoặc trong túi zip với giấy dán niêm phong có chữ ký giáp lai của Khách hàng. Sau khi giao dịch, Tài sản cầm cố của Khách hàng được bảo quản trong két sắt an toàn.


2. Để đảm bảo tính nguyên vẹn, an toàn Tài sản cầm cố của Khách hàng, các giao dịch có tổng thời gian liên tục từ 03 tháng trở lên, Người Bạn Vàng và Khách hàng sẽ cùng mở niêm phong để kiểm tra và thực hiện niêm phong lại. Phí tổn thực hiện việc này do Người Bạn Vàng chịu.


3. Người Bạn Vàng có trách nhiệm bảo quản Tài sản cầm cố của Khách hàng. Trong trường hợp mất mát thì Người Bạn Vàng có nghĩa vụ bồi thường cho Khách hàng theo sự thỏa thuận giữa hai bên nhưng không quá 150% Hạn mức cầm được thể hiện trên Biên nhận hoặc Phiếu Gia hạn.


0899179686