Chính sách thanh lý tài sản cầm cố

1. Quá thời hạn cầm 07 ngày hoặc quá thời hạn 07 ngày kể từ ngày đáo hạn mà Khách hàng không thanh toán đầy đủ: tiền (vay) cầm đồ, tiền lãi và phí hoặc không gia hạn thì Người Bạn Vàng có quyền thanh lý (tự bán) tài sản cầm cố.

2. Phí thanh lý: 2% trên số tiền (vay) cầm đồ, mức phí tối thiểu là 100.000 đồng.

3. Trường hợp việc thanh lý (bán) tài sản cầm cố của Khách hàng thu được số tiền lớn hơn số tiền Khách hàng đã (vay) cầm đồ, Người Bạn Vàng sẽ xác định số tiền trả lại cho Khách hàng như sau:

TIỀN TRẢ LẠI CHO KH = TIỀN THU TỪ THANH LÝ - (TIỀN VAY CẦM ĐỒ + TIỀN LÃI & PHÍ + PHÍ THANH LÝ)

Trong đó: Tiền lãi và phí được tính tới thời điểm thanh lý (bán) tài sản cầm cố.

0899179686