Chính sách bảo quản tài sản cầm cố tại Cầm đồ và Thu mua Người Bạn Vàng

Chính sách bảo quản tài sản cầm cố tại Cầm đồ và Thu mua Người Bạn Vàng

Tài sản cầm cố của Khách hàng rất quan trọng, Cầm đồ và Thu mua Người Bạn Vàng thực hiện chính sách bảo quản như sau:

1. Tại thời điểm cầm cố, sản phẩm được dán tem niêm phong có chữ ký của Khách hàng và tiếp tục được bảo quản trong hộp hoặc trong túi zip với giấy dán niêm phong có chữ ký giáp lai của Khách hàng. Sau khi giao dịch, Tài sản cầm cố của Khách hàng được bảo quản trong két sắt an toàn.

2. Để đảm bảo tính nguyên vẹn, an toàn Tài sản cầm cố của Khách hàng, Khách hàng sẽ đồng ý theo điều khoản hợp đồng cầm cố: cho Cầm đồ và thu mua Người Bạn Vàng tháo niêm phong bảo quản tài sản cầm cố để phục vụ việc kiểm tra theo Quy định nội bộ của Cầm đồ và thu mua Người Bạn Vàng.

3. Cầm đồ và thu mua Người Bạn Vàng có trách nhiệm bảo quản Tài sản cầm cố của Khách hàng. Trong trường hợp mất mát thì Cầm đồ và thu mua Người Bạn Vàng có nghĩa vụ bồi thường cho Khách hàng lên tới 130% số tiền cầm hoặc 100% giá trị hoá đơn đối với tài sản có hoá đơn hợp lệ cung cấp kèm theo tại thời điểm cầm đồ thể hiện trên Hợp đồng cầm cố hoặc Phụ lục hợp đồng cầm cố.

4. Cầm đồ và thu mua Người Bạn Vàng chỉ thực hiện Gia Hạn tối đa 05 lần đối với Hợp Đồng Cầm Cố có tài sản cầm cố là túi xách, đồng hồ, máy tính, điện thoại. Trường hợp Khách hàng vẫn thanh toán Tiền Lãi và Phí đã phát sinh và muốn tiếp tục cầm đồ qua hình thức Gia Hạn thì Khách hàng đồng ý rằng Cầm đồ và thu mua Người Bạn Vàng không chịu trách nhiệm về chất lượng hàng cầm bị giảm/mất giá trị do tài sản cầm cố được niêm phong cất trữ trong thời gian dài.