Phí bán tài sản và các khoản phải thu khi bán tài sản quá hạn để thu hồi nợ theo thỏa thuận của hợp đồng cầm cố bao gồm:

– Phí bán tài sản cầm cố: 2% số tiền cầm lớn nhất và tối thiểu là 200.000 đồng.

– Các khoản phải thu khác: chi phí phát sinh nếu có mà Người Bạn Vàng thực hiện nghĩa vụ với nhà nước thay cho Khách hàng.